Čakre (centri čovekove moći)

Posted On 24 Août 2019
Comment: Off

Čovek ima sedam suptilnih tela ili nivoa svesti, u rasponu od najgrubljeg, fizičkog, do najspiritualnijeg ili najfinijeg. Ovih sedam tela se međusobno prožimaju iona su vezana za fizičko telo na mestu sedam energetskih centara ili čakri u kičmi. Preko ovih centara ili zraka koje oni privlače mi smo u dodiru sa svih sedam planova svesti, koji tako na nas utiču. Svaka čakra privlači k sebi dominantni zrak boje koji je potreban zaharmoniju cijele individue. Stanje disharmonije znači da je prisutno ili previše ili premalo vibracija odgovarajuće boje. Ovo se može desiti pomoću nekog agensa koji utiče na nas spolja, kao što je na primer nesrećni slučaj ili epidemija, ili iznutra, ako um sadrži suviše negativnih misli, pa na taj način mijenja vibracije. Jedan mali dečak, kada su ga upitali kako bi opisao Boga, rekao je jednostavno: « Zamišljam Ga kao Svjetlost. » Gledano iz ovog ugla boje i njenog mesta u našem životu,ovo je vrlo podesan opis, jer je sav život energija koja vibrira različitim frekvencijama.Svaka vibracija ima odgovarajuću boju i svi zraci boja zrače iz centralnog izvora, Velikebele svetlosti ili Logosa, kako su nas naučila drevna učenja. U stvari, kao i u svemudrugom u životu, postoji spoljašnja forma koju zapažaju naša čula i unutrašnje ili skrivenoznačenje koje treba otkriti. Zbog toga i govorimo o čakrama, kroz koje se primarnaenergija u formi bele svjetlosti, crpi u telo kroz centre moći. Svaka čakra apsorbujeposebni tok vitalne energije iz fizičke sredine i iz višeg nivoa svesti pomoću svogpecijalnog zraka boje.U potpuno zdravom tijelu, ova energija utiče harmonično i apsorbuje se pomoću čakri.Međutim, suprotno se dešava kada postoji nekakva blokada u jednom od sedam tela. Ako bi kosmička energija bila zaustavljena, recimo, na četvrtom nivou, onda bi došlo doiskrivljenog funkcionisanja u načinu mišljenja i ova iskrivljenost bi se prenijela i naastralno i fizičko/eteričko tijelo i doživela kao neki oblik bolesti ili disharmonije u fizičkom telu. Viša tela utiču na niža, ali ne i obrnuto

Čakre su psihički centri, koji imaju svoju korespodenciju sa određenim mestima na ljudskom telu. Prva čakra Muladhara, se u ženskom telu nalazi na samom ulazu u uterus sa zadnje strane, a kod muškaraca u predelu perineuma, između testisa i anusa. Drugi psihički centar Svadhisthana, se nalazi na vrhu repnog dela kičme, treći Manipura, tačno preko puta pupka na unutrašnjoj strani lumbalnog dela kičme ( na istoj visini sa pupkom), četvrti Anahata, u visini srca, ali na unutrašnjoj strani torakalnog dela kičme, peti Vishuddhi, preko puta grkljana na cervikalnom delu kičmenog stuba, šesti Agya ( ili Adžna), u središtu glave, u visini tačke između obrva, zatim su tu još dva centra, Bindu, koji se nalazi u gornjem delu potiljka i Sahasrara na vrhu temena, koje jedva da i možemo nazvati čakrama, s obzirom da pripadaju ničim uslovljenim, rečima teško opisivim nivoima svesti, koji su izvan svake dualnosti i mentalnog poimanja.

Čakre je pogrešno smatrati samo kao energetske centre, kako su uglavnom u literaturi opisivane, jer one su mnogo više od toga. Čakre predstavljaju stepen našeg duhovnog razvoja i radeći pravilno na njima, ne samo da možemo prepoznati na kom stepenu duhovne evolucije se nalazimo, već i radeći na njima se možemo usavršavati. Čakre imaju ulogu – generatora prane – kosmičke energije. Ovde ih posmatramo izdvojeno, jer svaka čakra, iako su međusobno povezane i hijerarhijski poređane duž kičmenog stuba, ima svoju konekciju sa uspavanim delom kore velikog mozga. Bilo kakva stimulacija i buđenje u bilo kojoj čakri, automatski se sprovodi i stimuliše, i vremenom budi uspavana područja mozga. Čakre su poput ostrva u okeanu. Ostrva predstavljaju planine, zaronjene u dubine okeana, gde je samo mali deo vidljiv, i predstavlja samo fizički, opipljiv i čulima dostupan deo čakre. Zahvaljujući tom vidljivom delu, u stanju smo da kontaktiramo tamne dubine u kojima leži njihova osnova, koju prekrivaju i sakrivaju moćni talasi. Ovo ilustruje činjenicu da su dubine čakri izvan naše normalne percepcije i da se nalaze u korenu same svesti. Stimulacijom njihovih fizičkih lokacija, željeni impuls se prenosi na dublje nivoe, odakle nam stiže i odgovor na to. Čakre su kao neki prekidači koji nam služe kako bi probudili uspavane potencijale beskonačne svesti koja prebiva u Sahasrari.

Međutim, pre toga je potrebno da se stagnantna energija u njima otkloni, da se one pročiste i učine prohodnim. To je ujedno i najdelikatniji deo, jer se u čakrama nalaze suprimovana iskustva ( bolna i prijatna), sa kojima se ponovo moramo suočiti i koja treba da budu integrisana u svesni deo našeg bića. To je sastavni deo svakog duhovnog usavršavanja, tehnike su brojne i različite, ali se svako pre svega mora suočiti sa sobom. Svaka čakra predstavlja određeni nivo energije i razvoja svesti.

Proces buđenja čakri se sastoji iz dve faze. U prvoj fazi se aktiviraju prane ( životne energije) u različitim čakrama i taj proces se zove Pranothana. On podrazumeva otklanjanje stagnantne prane u njima i njihovo pročišćenje. Jer jedino tako može doći do buđenja svesti u njima, tj. pravog buđenja čakri. Nakon toga može doći do buđenja svesti u čakrama i to je pravo buđenje čakri. U inicijalnom procesu buđenja energije u čakrama ona se nije u potpunosti aktivirala i postoji verovatnoća da se ponovo vrati u uspavano stanje. Tek kada se svest u čakri probudi, ne postoji mogućnost njenog vraćanja u stanje uspavanosti. U psihološkom smislu reči, to podrazumeva da se naša životna filozofija promenila, da smo u svesti napravili taj neophodan kvantni skok, zahvaljujući kojem smo ” progledali” i shvatili besmisao dotadašnjeg načina života. Kada pogledate simboliku svake čakre, pored jantre (dijagram), zatim životinje koja je simbolično predstavlja, biđa mantre (zvuk) koja je budi, primetićete da svakom čakrom vlada određena Devi – božanstvo, odnosno Šakti  Boginja i Deva  Bog, tj.ŠivaŠakti je energija a Šiva je svest, koja kada se jednom probudi – čakra je u potpunosti otvorena.

Određenom nivou svesti odgovara određena energija i obrnuto. Svest i energija su u svojevrsnom dijalektičkom odnosu. Čakre jednostavno predstavljaju koncept i dimenziju iskustva manifestacije svesti i energije.

Kada se probudi energija u određenoj čakri, u svesti će se pojaviti iskustva koja su karakteristična za tu čakru. U Svadhisthani će se javiti radost, u Manipuri želja za samo – potvrđivanjem, u Anahati osećaj ljubavi, u Vishuddhi – rasuđivanje i mudrost, u Agyi – intuicija i unutrašnje znanje.

Prilikom buđenja energije u čakrama, prethodno treba steći kontrolu nad instinktima koji su ukorenjeni u njima. Oni su sledeći:

1.Muladhara – seksualni instinkt ( Maithuna)

2. Svadhisthana – strah ( Bhaja)

3. Manipura – žudnja za nečim ( Ahara)

4. Anahata – instinkt spavanja, ( Nidra), kao odsustvo čvrstog oslonca, koje vodi do prekida kontakta između čula i spoljašnje sredine. Kada je um preopterećen čulnim utiscima, dolazi do prirodnog povlačenja uma i to se zove nidra.

5. Vishuddhi – postoji i peti instinkt koji odgovara ovoj čakri, a to je ego– centrirana svest. To je poistovećenost sa imenom, polom, formom, statusom, godinama, pripadnošću, idejom i predstavom o sebi i sl. Ovde se radi o strahu od gubitka svog identiteta.

Čakre je najbolje objasniti kroz kroz njihovu psihologiju, jer se tako najbolje mogu razumeti, a ona se prvenstveno zasniva na kosmičkim elementima koji vladaju svakom čakrom.

Muladhara čakra

Element Zemlja u ovoj čakri ima svoje sedište i predstavljen je žutim kvadratom. Atributi elementa zemlje su snaga i stabilnost, plodnost i umnožavanje svih stvari. Psihološki gledano, čovek na nivou Muladhare svoju stabilnost i utočište stvara u materijalnim stvarima i produženju svog roda. Ovde se seksualnost iskazuje kao potreba za decom u kojoj roditelji podsvesno traže svoju sigurnost. Ona odgovara instinktima, a u psihološkom smislu ona odgovara potrebi za sigurnošću koju pokušavamo da zadovoljimo kroz novac, kuću, imanje, kroz drugu osobu u smislu produženja vrste. Drugim rečima to je čakra nesigurnosti. Nesigurnost nas tera da tražimo utočište i sigurnost u materijalnim stvarima i kroz produženje vrste.

Svadhisthana čakra

Ovde dominira element Vode, i simbolično je predstavljen snežno belim mesečevim srpom, koji je okrenut vrhovima prema gore. To je čakra nesvesnog. U svadhisthana čakri su uskladištene bezoblične karme. To su područja kretanja karmi u moru nesvesnog, koje su daleko dinamičnije od normalne svesti. Iako su ta područja za nas nesvesna, ona nisu neaktivna ili uspavana. Ovde se sve impresije (samskare) i karme nalaze u potencijalnom, semenom obliku. Sva iskustva koja smo u ovom i drugim životima stekli, su u svadhisthana čakri pohranjene u kondenzovanoj, potencijalnoj formi i ništa nije nestalo, sve je zabeleženo, od svesnih pa do nesvesnih percepcija koje um neprestano poput kamere, posredstvom čula, beleži i memoriše. U tim samskarama je blokirana ogromna energija i to nisu samo slike bezbrojnih iskustava koje smo svesno ili nesvesno sticali. One su sada izgubile prvobitnu formu, tako da su izvan domena analiziranja, ali nisu izgubile energiju. Za razliku od prve čakre, Muladhare, gde se naše karme otvoreno manifestuju u vidu prepoznatljivih emocija kao što su ljutnja, ljubomora, požuda ili mržnja, u Svadhisthana čakri mi osećamo veliku uznemirenost, ne prepoznavajući njen izvor. Čoveka svadhisthana čakre karakteriše depresivno-anksiozno stanje uma. Preterano se vezuje sa suprotni pol do nivoa infantilnosti. Često, čak i po cenu da to za njega bude štetno, u emotivnoj zajednici održava stanje ” status qvo”, samo da se ne bi konfrontirao, oponirao i suprotstavljao svoje mišljenje.

Manipura čakra

Ovde dominira element Vatre i simbolika ove čakre je jarko crveni obrnuti trougao. To je prva čakra gde čovek izlazi iz svojih ograničenja. Tu se rađa ličnost. Čovek, od individue koju je stekao u prve dve čakre postaje ličnost. Kada mu dozlogrde strahovi i ograničenja, vezanost i zavisnost od bilo koga i bilo čega, čovek odlučuje da krene svojim putem. Kada ste se već umorili od mnogobrojnih ponavljanja raznih grešaka, stvara se unutrašnja motivaciona volja ili neki unutrašnji bes koji vas izvlači iz sputanosti i strahova i daje vam energiju da se usudite. Ovde prvi put stičemo svest o sebi kao ličnosti i nastojimo da je kao takvu sačuvamo i razvijemo. Oslanjamo se na sopstvene snage, gde odlučnost i preduzimljivost dominiraju našim karakterom. Čovek postaje borac, hrabro ide napred i ne dozvoljava više da strahovi uplivišu na njegov život. On je ambiciozan, snažne volje i ekstrovertan. Manipura čakra je centar dinamizma i energije. Sunce i Mars kao vatrene planete imaju sedište u ovoj čakri. Osoba Manipura čakre je autoritativna i voli da dominira, ali nije zlonamerna i igra otvoreno. Gordost je njena mana kao i sklonost ka kritikovanju drugih, gnev i nametanje svoje volje.

Anahata čakra

Element Vazduha vlada ovom čakrom, i on je simbolično predstavljen Heksagramom. Tu je sedište individualne duše – điva atme. Ovde individualna duša ili điva, boravi u nedrima božanske duše – atme. Sjedinjeni čine điva – atmu. U Anahata čakri boravi sam puls života. Ona je sam okean milosrđa. Kako je napisao Dostojevski: ’’ Besmrtan sam. Moja besmrtnost je nužna jednom činjenicom da Bog neće hteti da ugasi zauvek plamen ljubavi koji se zapalio za njega u mom srcu”.

Taj plamen duše se zove Akhanda đoti ili večni plamen i tradicionalno je predstavljen da se nalazi u središtu heksagrama ( to je simbol ove čakre). On simboliše iskru života i svesti koja boravi u svemu što postoji, ali se može rasplamsati samo u srcu čoveka.

Ovde čovek prepoznaje i počinje da usvaja božanske principe, kao što su opraštanje, dobrodušnost, nevinost i istinoljubivost. Međutim on još uvek robuje duhovnim principima i idealima, za njega su duhovnost, moral, pravednost božije zapovesti svetinja. Zato je i osetljiv na nepravdu. Kako u narodu kažu: ” Ujeo me za srce”, tako razmišlja i oseća čovek anahate. Kao po pravilu, život kao najbolji guru, će takvim osobama slati ljude, koji će mu puno značiti, kojima će svestrano pomagati i koji će ga na kraju prevariti, razočarati, napusiti i nepravedno se prema njemu poneti. Ograničenja ove čakre su idealizacija duhovnih principa, morala i pravednosti, do stepena da se oni postavljaju iznad ljubavi. Tada je forma ( božije zapovesti, etika) zamenila suštinu ( ljubav).

Ovo je inače veoma delikatan centar koji je povezan sa područjima u mozgu koji su odgovorni za umetničke talente, kao što su pevanje, pisanje, sviranje ili slikanje. Ovo je čakra velikih talenata. Međutim, ako iza tih talenata ne stoji snažna svest i pravilna životna filozofija, život te duše se pretvara u patnju. Istorija nam je pokazala kako su geniji iz oblasti slikarstva, poezije i muzike teško živeli i tužno završili svoj život. To su izuzetno nadarene, ali beskrajno osetljive duše, koje saosećaju sa patnjom drugih. Jesenjin je to lepo opisao račima: ’’ Radost grubima, tuga mnogima”.

Vishuddhi čakra

Element Etera ( Prostor) boravi u ovoj čakri. Simbolično je predstavljen transparentnim krugom. Čovek Vishuddhi čakre, prestaje da isključivo traga za prijatnim situacijama u životu, već sa podjednakom dobrodušnošću i spokojem prihvata i ružne stvari koje život donosi. On u svemu vidi božju volju i ne sumnja u dobrobit božjeg promisla. Čitav svet je njegov dom. U njemu prestaje svaki antagonizam prema ljudima i situacijama koje ga okružuju. On je postigao smirenje, prepušta se toku života, poklanjajući mu potpuno poverenje. U njemu više nema neuroze i frenetičnog moranja da išta čini, ili ugrabi iz života.

Postoje primeri duhovnika koji su smireno prihvatili da im tela budu sakaćena ili ubijena. Sveti Serafim Sarovski iako veoma snažan, se nije opirao razbojnicima koji su ga napali i naneli mu takve povrede da je čitavog života ostao invalid. Čak je u sudskom procesu molio sudiju da ih oslobodi, preobražavajući tako njihove duše. Poznati tibetanski jogi Milarepa je znao da će biti otrovan čajem, ali je to prihvatio, shvatajući da je došlo vreme da napusti telo.

Kažu da je u čakrama ispod Vishuddhi moguć pad, ali sa ovog i viših nivoa to nije moguće. Svest duhovnika je potpuno transformisana. Ovo je prva božanska čakra. Ovde jogi postiže beskrajno saosećanje, mir i mudrost. On sebe vidi u svemu i sve vidi u sebi. Odavde počinje put ka konačnom oslobođenju.

Vishuddhi je još poznata kao čakra amrita ili nektara besmrtnosti, ambrozije ili eliksira života, vedske some ili nektara života i tantričke madhije ili božanskog vina.

Agya čakra

Ovo je čakra uma iz kojeg proističu svi kosmički elementi. Ovde jogi počinje da ’’ vidi” i razume stvari koje se nalaze iza pojavnosti, zato je to centar mudrosti. Čovek iznutra dobija poruke otkrovenja. Ovo je centar sidhija ili psihičkih moći. Kao što su sposobnost predviđanja budućih događaja, misaone komunikacije, telepatije, voljno usmeravanje energije.

Kako je srednjovekovni mistik Ekhart rekao: ’’ Oko kojim vidim Uzvišenog, isto je kojim On vidi mene”.

Čovek na ovom stepenu duhovnog razvoja, na život kao i na ulogu koju igra u životu, posmatra kao neku glumačku rolu. Za njega su sva zbivanja kao san. On na sva zbivanja koja se dešavaju u njemu i van njega, na svoje fizičko telo i um, gleda kao nepristrasni posmatrač.

I mada je ovo poslednja čakra u kojoj ljudska svest počiva na realitetu svesnosti sopstvenog postojanja, ona još nije slobodna od ego osećaja ’’ Ja jesam”. Kada kundalini dostigne ovu čakru, taj jedini sadržaj na kojem svest gradi svoj oslonac, se rastače i ego se raspršuje u milione delića i nastupa iskustvo smrti. To je smrt svetovne svesnosti ili individualne svesnosti. U tom stanju ’’ svesti” vi ne znate za ’’ja”, ’’ti” ili ’’oni”. Ovde se ona rastvara i potpuno transcendira domen dualnosti. Tačno je da individualna svest nestaje, ali to svakako ne znači da postajemo nesvesni, ona se sjedinjuje sa kosmičkom svešću i postaje sveobuhvatna i sveprožimajuća.

 

O autoru