Čovek nema samo fizičko telo

Posted On 24 Aug 2019
Comment: Off

Čovek nema samo fizičko telo, već je takoreći jednom nogom oslonjen na vanfizičke dimenzije. Malo ko će osporiti da čovek poseduje intelektualnu i emocionalnu prirodu te tako može, kao i sva druga bića, operisati na ovim nivoima, isto toliko koliko i putem fizičkog tela.

Ovih sedam aspekata čoveka nisu neka posebna stanja koja se razlikuju jedna od drugih,

već su strujanja misli i osećanja unutar celog okeana svesti, i često se uzajamno

prepliću. Čovek je, dakle, složenije stvorenje nego što ortodoksnija nauka može da prizna

ili zna. On potencijalno ima ovih sedam aspekata koji sačinjavaju njegovo cjelokupno

biće, mada naravno mnogi ljudi na sadašnjem nivou doživljavaju veoma malo razvoja na

višim planovima.

Podjela sedmostruke podjele čovjeka se obično klasifikuje na sljedeće nivoe svijesti:

  1. Fizičko-eterički plan
  2. Astralni plan
  3. Niži mentalni plan
  4. Viši mentalni plan
  5. Spiritualno-kauzalni plan
  6. Intuicionalni plan
  7. Božanski ili apsolutni plan

Iskusnom vidovnjaku ili onom ko koristi Kilnerov filter, aura će otkriti čovjekov pravi

karakter, njegovu emocionalnu i mentalnu prirodu, njegovo zdravstveno stanje i njegov

spiritualni razvoj.

Pošto je čovjek sedmostruko biće – kako je oduvek tvrdila drevna mudrost – emanacije

aure se sastoje od sedam različitih jedinica ili talasa svjetlosti, koje subjekta okružuju u

jajolikom obliku. Širina i snaga aure znatno varira od osobe do osobe, zavisno od

njegovog zdravstvenog stanja, mentalnog i emocionalnog stanja, i evolucionog statusa.

O autoru