Brojevi kao putokazi

Posted On 02 Aug 2015
Comment: Off

Pretpostavka da na ovome svetu ništa nije slučajno, u nastojanjima razumevanja ljudskog bića i zbivanja, brojevi mogu poslužiti kao najčistiji odraz sveukupnih zakonitosti kojima smo podložni.Platon je tumačio simboliku brojeva kao najviši stepen spoznaje kosmičkog i unutrašnjeg sklada. Kinezi su u nauci o brojevima videli ključ raspoznavanja makro i mikrokosmičkog sklada, postizanja usklađenosti s prirodnim zakonitostima. Nikola Kuzinski je učio kako se preko brojeva najbolje možemo približiti božanskim istinama. Mnogi mislioci od Pitagore pa do Kanta, brojevima pristupaju ne na kvantitativan nego kvalitativan način. Oni su u tom kontekstu naša spona s večnim istinama, a njihovo razumevanje preduslov za oslobađanje podložnosti sudbini. U prošlosti je među ljudima postojao običaj pažljivog korišćenja brojeva. Oni su se izgovarali samo u posebnim okolnostima jer se smatralo kako njihovo spominjanje priziva pripadajuće im energije i entitete iz nematerijalnih svetova. Prilikom proučavanja brojeva veliko značenje se pridavalo nizu koji je započinjao jedinicom i završavao devetkom. Taj niz prikazivao je putovanje od početnog stanja jedinstva u svet dualnosti, sticanje iskustava u tom svetu, te konačno transcendiranje i postizanje ponovnog stanja jedinstva. Kasnije se još dodatno pojavila i nula koja je uz prvih devet brojeva poslužila kao osnova dekadnog sistema brojeva. Različiti oblici drevnih i modernih numerologija preko tih osnovnih i složenih brojeva dolaze do osnovnih pokretačkih principa svega što nas okružuje. Poznavanjem tih principa dolazimo u mogućnost razumeti strukturu sveta i izaći izvan iluzije koju svakodnevno živimo. Još od praiskona postojalo je raspoznavanje osnovnih tema koje su pripadale pojedinim brojevima. Ovisno o svojoj vibraciji svaki broj je učestvovao u kreiranju stvarnosti koja nas okružuje i istovremeno pružao mogućnost njenog preoblikovanja. Pitagora kao tri manifestacije božanske prirode brojeva, navodi još zvuk i boju. Njihovim kombinovanjem dolazi se do konkretnih materijalnih oblika i ukupnog fizičkog sveta. Sve što postoji u sebi karakteriše se pripadajućim brojevima koji paralelno označavaju oblik iluzije koju živimo i put do eventualnog oslobođenja.
(Alter)

O autoru